Судалгаа хөгжүүлэлт

For Your Beloveds

Чунбукийн үндэсний их сургуулийн мал эмнэлгийн коллеж, хортой бодис судлалын лабораторид гэрээт туршилт судалгаа

Үүдэл эс ба энгийн эсийн хэрэглээний туршилт

 • Эсийн үржүүлгийн туршилт (cell proliferation)
 • Эсийн цитотоксик (үхлийн) туршилт (cytotoxicity)
 • Эсийн хамгаалалтын туршилт (cell protection)
 • Тусгай генийг гаргаж авах туршилт (gene expression)
 • Өөхтөй нийлүүлсэн туршилт (anti-adipogenesis)
 • Харшлын урвал (атопик) бууруулах туршилт (харшлын эсрэг) (anti-allergy)
 • Хавдар бууруулах дарах туршилт (хавдрын эсрэг) (anti-tumorigenesis)

Design Cell-ийн тусгай үүдэл эс

 • Хүний мэдрэлийн үүдэл эсүүд (hNSCs)
 • Хүний микроглиа (human microglia)
 • Хүний олигодендроцит ургийн эсүүд (hOPCs)
 • Хүний эхэсийн үүдэл эс (мезенхим, хучуур эд) (hAMSCs)
 • Хүний өөхний үүдэл эс (hADSCs)
 • Хүний тусгай үйл ажиллагааны генээр баяжуулсан үүдэл эсүүд (ChAT, Oligo2, KGF, TH, CD, SRA, NEP, PDGF, FGF, NRXN, NLGN)
 • Нохойн өөхний үүдэл эс (cADSCs)
 • Муурны өөхний үүдэл эс (fADSCs)
 • Хүний эксозомоор баяжуулсан шингэн (hERCM)
 • Нохойн үүдэл эсээр баяжуулсан шингэн (cERCM)
 • Муурын эксозомоор баяжуулсан шингэн (fERCM)

Ашиглах боломжтой эсүүд

Солонгос KCTC, Америк ATCC
 • Преадипоцитууд (preadipocytes)
 • Таргалалтын эсүүд (mast cells)
 • макрофагууд (macrophages)
 • хавдрын эсүүд (tumor cells)
 • Бусад 100 төрлийн эс авах боломжтой

ТУРШИЛТЫН ДЭС ДАРААЛАЛ

 • туршилтын хүсэлт
  Турших зүйлс, туршилтын огноог тогтох, туршуулах бодисын тоо гэх мэт асуудлаар зөвлөх ярилцлага хийнэ. Захиалга өгөх
 • туршилтын төлөвлөгөө, загвар гаргах
  Тохируулан протоколыг боловсруулж, төлөвлөгөө гаргаж өгнө. (туршилтын үргэлжлэх хугацаа, хэмжих арга зүй, төсөв гэх мэт).
  Загвар гаргах угацаа 3-5 хоног
 • Хяналт ба гэрээ
  Бид төлөвлөгөөтэй танилцсаны дараа (төсөв, туршилтын хугацаа, туршилтын хамрах хүрээ гэх мэт) ярилцаж, гэрээ бичихээр оффис дээр уулзалт хийнэ.
 • туршилт гүйцэтгэл행
  туршилтын хариуцагчийг томилж, туршилтыг явуулна
 • Тайлан илгээх
  Туршилтын агуулгын талаарх эцсийн тайланг бичих /хянах.
  Мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлэх талаар нэмэлт хүсэлт гаргах боломжтой.

Мэргэжлийн холбогдолтой бичиг баримууд бичиж өгөх боломжтой

 • Олон улсын шинжлэх ухааны сэтгүүлд нийтлэл бичих, нийтлэх (SCI; Science Citation Index)
 • Дотоодын мэргэжлийн сэтгүүлд нийтлэл бичих, хэвлүүлэх
 • Патентийн өргөдлийн тодорхойлолтыг бэлтгэх

Анхаарах зүйлс

 • 200 гаруй протоколтой богино хугацааны захиалгат туршилтуудыг хийх.
 • Та Chungbuk National University-ийг дипломын ажил хэвлэх байгууллага болгон сонгож болно.
 • Эцсийн тайлан, туршилтын тоо өгөгдлийг 5 жилийн турш хадгална. Та хадгалах хугацааг сунгах эсвэл бүрмөсөн устгах/шилжүүлэх хүсэлт гаргаж болно.